ទំនាក់ទំនង

៤៣៦  ផ្លូវលំ  ភូមិចំការឪឡឹក២ ​ សង្កាត់កាកាប២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ  

រាជធានីភ្នំពេញ ១២០៩១៣

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

info@abacus-ip.com 
+855 (0)88 8005400

+855 (0)12 215129

  • Abacus IP Facebook
  • Abacus IP Twitter
  • Abacus IP Linkedin
  • Abacus IP Whatsapp
  • Abacus IP WeChat
Asia IP logo 2 - 2020 Ranked Firm.png
ipstars_top2020_220.jpg
WTR1000.png
  • Abacus IP - Whatsapp
  • Abacus IP - WeChat
  • Abacus IP - Facebook
  • Abacus IP - Twitter
  • Abacus IP - Linkedin